Menü

Közérdekű adatigénylés

A közédekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Concordia Közraktár Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotrv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget. 

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Concordia Közraktár Zrt. az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell (Info tv. 29. §).

A Concordia Közraktár Zrt. részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a vezérigazgatóság a belső adatvédelmi felelős útján gondoskodik.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Személyesen
Központ: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Időpont: Hétfő-Csütörtök: 8:00-15:00, Péntek: 8:00-13:00

2. Írásban
Postai cím: 1518 Budapest Pf. 30

3. Elektronikusan
Email cím: concordia@concordia.hu

4. Telefonon
Központ: 06-1/456-3400

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a Concordia Közraktár Zrt-re vonatkozó közérdekű adatok a társaság honlapján (www.concordia.hu) közvetlenül elérhetőek.

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Dokumentumok

Kérelem közérdekű adat megismerésére (pdf)
Kérelem közérdekű adat megismerésére (doc)