Menü

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS


A CONCORDIA Közraktár Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) megalkotta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, amely célja, hogy – összhangban a hatályos jogszabályokkal, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban GDPR rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.) foglaltakkal – az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá elősegítse az Érintett jogainak a gyakorlását.

A jelen tájékoztató közzétételre kerül a társaság honlapján, vagy az Érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

1. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK

1.1. AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a Rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A jelen tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő:

Név: CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Cégjegyzékszám: 01-10-042376
Adószám: 10907087-2-43
Statisztikai számjel: 10907087-5210-114-01
Telefon: 06-1/456-3400
E-mail cím: concordia@concordia.hu
Honlap: www.concordia.hu
 (a továbbiakban: Társaság)

Belső adatvédelmi felelős: Tóth Károly
Email cím:  concordia@concorda.hu
Telefon: 06-1/456-3400

1.2. ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1.2.1. Honlap üzemeltetés, tárhely szolgáltatás

Társaságunk a honlapjának fenntartásához és üzemeltetéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe, aki – a velük fennálló szerződésünk tartamáig – velünk együttesen kezeli a weboldal által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes adatokat.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: DBI Szoftver Kft.
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
Online elérhetőség: https://www.honlapbirodalom.hu

1.2.2. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaságunk a Közraktári törvény kötelezettségeinek teljesítéséhez a közraktározott áru védelme érdekében kamera rendszert üzemeltet, melynek telepítéséhez és üzemeltetéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe, aki 24 órás diszpécser szolgálatot fenntartva, Társaságunkkal közösen kezeli

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft.
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u.14.
Webcím: www.halaspajzs.hu

2. AZ ADATKEZELÉSEK KÜLÖNÖS ESETEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2.1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az Érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
Az adatkezelés jogalapja: a felvételi eljárás alatt Gdpr-rendelet 6. cikk. 1. b.) pontja, a felvételi eljárás lezárását követően a ki nem választott vonatkozásában az Érintett hozzájárulása, a kiválasztott vonatkozásában a 6. cikk (1) b.) pontja.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, titkárságvezető.
A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
A munkáltató csak az Érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

2.2. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő telephelyén, fióktelepein az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazhat, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az Érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az Érintett hozzájárulása.

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az Érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

A jelen szabályzat elfogadásakor az Adatkezelő kizárólag a telephelyein, illetve fióktelepein és kizárólag vagyonvédelmi célból alkalmaz a lentiekben olvasható speciális szabályok szerint elektronikus megfigyelő rendszert.

A kezelt adatok köre: A kamerák által rögzített felvétel.

Az adatkezelés folyamata: A közraktározott áru védelme érdekében az ezzel megbízott cég kamerákat telepít a raktárba, melyek arra a területre irányulnak, ahol az áru elhelyezkedik. Az áru meglétét a kamera képeken keresztül a művi menedzserek és a megbízott ellenőr ellenőrizhetik. A kamera online képéhez illetve a rögzített adatokhoz hozzáférhetnek az adatkezelő részéről a művi menedzserek valamint a megbízott ellenőr illetve A külső cég 24 órás diszpécser szolgálata.

Az adatkezelés célja: A síktárolókban és egyéb raktárakban, tárolóterekben közraktározott áru védelme.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Jogszabályok: 1996. évi XLVIII. törvény (A közraktározásról)
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban előírt időtartam.

2.3. Honlap üzemeltetéshez kapcsolódó adatkezelés

A Társaság, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.concordia.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

Online üzenet küldése, árajánlat kérése:
A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.
Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Remarketing kódok
A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.
A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.
Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

2.4. Direkt marketing célú adatkezelés

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a partnereinek elérhetőségeire.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

2.5. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

2.5.1. Adatkezelővel szerződött természetes személyek adatainak kezelése

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából a GDPR rendelet 6. cikk. (1) b.) pontja alapján kezeli a vele szerződött természetes személy alábbi adatait nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, fax számát, szükség esetén adóazonosító jelét, adószámát, bankszámlaszámát.
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés hatálya alatt és megszűnését követően a kezelés alapja továbbá a jogos érdek.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéskötést megelőző tárgyalásokkal, szerződés előkészítésével, szerződéskötéssel és annak teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam, illetve azon időtartam, amíg az adatok tárolása kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.
Az Érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a fenti jogcímén alapul. A tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az Érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

2.5.2. Adatkezelővel szerződött jogi személyek természetes személy képviselőinek, ügyintézőinek, kapcsolattartóinak adatai

A kezelhető személyes adatok köre: a képviselő/ügyintéző/kapcsolattartó természetes személy neve, beosztása, címe, telefonszáma, e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés megkötése, teljesítése, kapcsolattartás.
Jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkapcsolatot ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam, ennek hiányában a belső szabályzatokban meghatározott időtartam, illetve azon időtartam, amíg az adatok tárolása kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.
A hozzájáruló nyilatkozatot ismertetni kell az Érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.
A kapcsolattartói adatok kezelése érdekben Adatkezelő:
-    biztosítja, hogy a kapcsolattartó jelezhesse számára, ha bármely kapcsolattartási célból rögzített adata megváltozott, akkor a kapcsolattartó adatait módosítsa,
-    biztosítja, hogy illetéktelen személyek számára a kapcsolattartási adat ne legyen elérhető és, hogy az adat az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében kerüljön kezelésre,
-    amennyiben a kapcsolattartás adott személlyel megszűnt, akkor adatait felülírja az új kapcsolattartó adataival.

2.6. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

2.6.1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
A kezelt adatok:
-    az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz,
-    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,
-    a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői  igazolvány száma, adóazonosító jel.
A személyes adatok tárolásának időtartama az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam, illetve azon időtartam, amíg az adatok tárolása kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

2.6.2 A Közraktári Információs Rendszerrel (KIR) kapcsolatban megvalósuló adatkezelés.

A kezelt adatok köre: Az Ügyfél neve, címe, telefonszáma, fax száma, email címe, adószáma, bankszámlaszáma, Ügyintéző neve
Az adatkezelés folyamata: A raktár zárolásakor a közraktározás helyének GPS koordinátáit a zárolást végző ellenőr a KIR rendszerben rögzíti, majd ezt követően a központban a témafelelős menedzser a KIR rendszerben rögzíti a hozzá tartozó adatokat. A tárolt adatokhoz csak az adatkezelő művi menedzserei férhetnek hozzá.
Banknak történik adattovábbítás.
Az adatkezelés célja: A Közraktárak egymásra zárolásának megakadályozása, az ehhez szükséges információk lekérdezhetősége.
Az adatkezelés jogalapja: Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: Az árunak a raktárból történő kitárolása után az adatok törlésre kerülnek a KIR rendszerből.

2.6.3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

2.6.4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt) meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkapcsolatot ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője.
A személyes adatok tárolásának időtartama az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam, illetve azon időtartam, amíg az adatok tárolása kezelése jogos érdek érvényesítése szempontjából szükséges.

3. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az    érintett    jogosult    arra,    hogy    az    adatkezeléssel    összefüggő    tényekről    és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga
Az    érintett    jogosult    arra,    hogy    az    Adatkezelőtől    visszajelzést    kapjon    arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)

4. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Az Érintett jogosult az Adatkezelőnél bármikor tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, a személyes adatainak helyesbítését kérni, személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását kérni, továbbá jogosult adathordozási-, és tiltakozási és jogorvoslati jogával élni az Adatkezelő jelen szabályzatban rögzített e-mail címére küldött levél útján, az alábbiak szerint:

4.1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az    Érintett    jogosult    arra,    hogy    az    adatkezeléssel    összefüggő    tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (GDPR rendelet 13-14. cikk)

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik
Az újonnan megkezdett adatkezelés esetében, amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő az Érintettől gyűjti, a személyes adatok megszerzésének időpontjában, - amennyiben az Érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor is - az Érintett rendelkezésére kell bocsátani az alábbi információkat:
a)    az Adatkezelő és amennyiben ilyen kijelölésre kerül, képviselőjének kiléte és elérhetőségei;
b)    az adatvédelmi tisztviselő (adatvédelemért felelős személy) elérhetőségei;
c)    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
d)    ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
e)    a személyes adatok címzettjei, amennyiben van ilyen, a címzettek kategóriái;
f)    adott esetben annak a ténye, ha az Adatkezelő harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére kívánja az adatokat továbbítani, a vonatkozó megfelelőségi határozat léte vagy hiánya, vagy ilyen adattovábbítás esetén megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy azok elérhetőségére való hivatkozás;
g)    a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
h)    az Érintett azon jogáról történő tájékoztatása, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását (zárolás), és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogát;
i)    amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az arról való tájékoztatást, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
j)    az Érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására;
k)    azt, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
l)    amennyiben ez releváns, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó közlés, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és az Érintette nézve milyen várható következményekkel bír.

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg
Ha az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő nem az Érintettől gyűjti, a személyes adatok megszerzésének időpontjában, illetőleg a tájékoztató elkészítésekor az Érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, továbbá azokon túl a személyes adatok forrását és azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e.

Az előzetes tájékoztatásadás rendje:
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt személyes adatairól, továbbá a fentiekről. A tájékoztató az Adatkezelő jelen szabályzatban megjelölt e-mail címen kérhető.

Az adatkezelő köteles
a.) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől, illetve a kérelem benyújtásától számított ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül,
b) ha a személyes adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatást az Érintett által kért módon kell az Érintetthez eljuttatni, erre irányuló kifejezett kérés hiányában elsősorban email-en keresztül, másodsorban postai küldeményként kell megadni, amennyiben az Adatkezelő számára rendelkezésre áll a kommunikációs forma használatához szükséges adat és amennyiben az Érintett személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható. Ha az Érintett kétséget kizáró módon nem azonosítható, erről lehetőség szerint őt az Adatkezelő megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben az Érintett jogait az Adatkezelő akkor biztosítja, ha az Érintett abból a célból, hogy a jogát gyakorolja az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő további célból adatkezelést kíván végezni és erre lehetősége van, a GDPR rendelet vonatkozó szabályaira tekintettel a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden, a fenti pontokban megfogalmazott információkról.
Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott esetekben és mértékben tagadhatja meg, így ha és amilyen mértékben:
a)    az Érintett már rendelkezik az információkkal;
b)    a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a vonatkozó feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben ezen kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve - az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c)    az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d)    a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabály, mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben, továbbá, amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, költségtérítés állapítható meg, amelynek összege 6350.- Ft, vagy az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő további intézkedést. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

4.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)    az adatkezelés céljai;
b)    az Érintett személyes adatok kategóriái;
c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)    az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)    ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan előírt garanciákról.

4.3. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül, vagy pontatlanul rögzített adatainak helyesbítését kérni.
Amennyiben az Érintett jelzi, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely adata nem felel meg a valóságnak, az adatvédelemért felelős személy azonosítja az Érintettet és gondoskodik az adat helyesbítése iránt, eljárása keretében az adat helyesbítésére vonatkozó igényt az Adatkezelő Érintett informatikai rendszerének rendszergazdája felé jelzi, megjelölve a helyes adatot.
Amennyiben a helyes adat nem áll rendelkezésre, az adatvédelemért felelős személy az Érintettől kér felvilágosítást a helyes adatról.
Ha a helyes adat nem állapítható meg, az adatvédelemért felelős személy gondoskodik a helytelen adat zárolásáról, valamint értesíti az érintetett, hogy az adat helyesbítésére a helyes adat hiányában nincs mód, de az adat zárolásra került.

4.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)   

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)    az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját szolgáló hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c)    az Érintett a közérdekű, valamint az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a közvetlen üzletszerzés céljából beszerzett adatainak kezelése ellen tiltakozik;
d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e)    a személyes adatokat az Adatkezelő-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)    a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet szerinti, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés
a)    véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges,
b)    jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges,
c)    népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
d)    közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.
e)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges,

Adatkezelő továbbá törli, vagy anonimizálja az Érintettre vonatkozó, az informatikai rendszereiben, valamint papír alapú dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha jogszabály máshogy nem rendelkezik és a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt. Amennyiben a személyes adat törlése nem valósítható meg az azt tartalmazó irat sérelme nélkül:
a)    amennyiben az irat megőrzéséhez az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdeke fűződik, az iratot az Adatkezelő az iratkezelési szabályok szerinti időtartamig megőrzi, törlési kérelem esetén az iratot zártan kezeli és erről az Érintettet értesíti, és az iratot a személyes adattal együtt az iratkezelési szabályban meghatározott időtartam lejártát követően megsemmisíti,
b)    amennyiben az irat megőrzéséhez az Adatkezelőnek és harmadik személynek sem fűződik jogos érdeke, az iratot a személyes adattal együtt megsemmisíti.
Az adatok törlése iránt minden esetben az adatvédelemért felelős személy a személyes adat kezelésével kapcsolatban Érintett szervezeti egységgel, informatikai rendszer rendszergazdájával együttműködésben intézkedik.
Az Adatkezelő informatikai rendszereiből a személyes adatot, amennyiben lehetséges, visszaállíthatatlanul törli, továbbá gondoskodik arról, hogy az informatikai rendszer archivált változatában is átvezetésre kerüljön a személyes adat törlése. A törlésért az informatikai rendszerért felelős személy felel.
Amennyiben a helyreállíthatatlan törlés informatikai okból nem kivitelezhető, Adatkezelő az adat logikai törlését hajtja végre. A logikai törlés keretében a személyes adatot olyan azonosítóra kell lecserélni, amely megakadályozza, hogy a személyes adathoz tartozó további adatok a későbbiekben kapcsolatba hozhatók legyenek az Érintettel.
A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: a megsemmisített iratok típusát, a megsemmisített iratok beazonosíthatóságához szükséges információkat, a megsemmisítés időpontját és a megsemmisítést végző személy nevét, beosztását, külső partner esetén a külső partner nevét.
Amennyiben az adatok törlése jogszabályi előírás, de az az Érintett jogos érdeke miatt nem lehetséges, a személyes adatot, illetve a személyes adatot tartalmazó elektronikus, vagy papír alapú dokumentációt zárolni kell. Ez esetben az informatikai rendszerben tárolt adathoz, illetve dokumentumhoz csak az informatikai rendszer rendszergazdája vagy az adatvédelemért felelős személy rendelkezhet hozzáféréssel. Papír alapú dokumentációk esetén pedig a dokumentum őrzését zárható szekrényében kell megvalósítani.
A papír alapú dokumentációk belső rendszerbe feltöltött elektronikus példányához az Adatkezelő a felhasználók hozzáférését megszünteti.

4.5. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

Az Érintett részére biztosítani kell, hogy bármikor tiltakozhasson személyes adatának a GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fenti jogokra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Érintett a tiltakozását – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - e-mail útján közölheti az Adatkezelővel. Az adatvédelemért felelős személy a legrövidebb időn belül azonosítja az Érintettet, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt tájékoztatja.

4.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
-    az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
-    az adatkezelés jogellenes, és az Adatkezelő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-    Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-    az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a)    az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket, nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4.8. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos érintetti jogok

Az Érintett jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené kivéve, ha a döntés:
a)    az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b)    meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c)    az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4.9. Helyesbítéshez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítés

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.10. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a)    az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)    az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Amennyiben az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,    miután    mérlegelte,    hogy    az    adatvédelmi    incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja, hogy fennáll olyan feltétel, amely alapján tájékoztatás nem szükséges.

4.11. Jogorvoslathoz való jog

4.11.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

4.11.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

4.11.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

5. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a)    díjat számíthat fel, vagy
b)    megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A felszámítható díj mértéke: 5000.- Ft/adatkezelés.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a)     az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b)     az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c)     az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d)     az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e)    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.